De onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle websites van HeelHollandFotografeert.

Dit zijn de uitgebreide voorwaarden in juridische tekst. Wil je de korte en makkelijke leesbare versie lezen, klik dan hier

Dit zijn de algemene voorwaarden van HeelHollandFotografeert / Mischa de Muynck Fotografie
HeelHollandFotografeert is gevestigd in Kortgene aan de Hoofdstraat 40. KvK-nummer 20168420 en BTW nummer NL001755773B95

ARTIKEL 1: Definities

 • Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst is gesloten tot deelname aan een workshop of de koop van een artikel.
 • Consument / Workshop deelnemer: de natuurlijke persoon die feitelijk aan de workshop deelneemt of het aangekochte product ontvangt.
 • Workshop: cursus, online cursus, training, workshop, fotoreis, coaching, masterclass of enige andere bijeenkomst met als doel het overbrengen en/of vergroten van kennis en/of vaardigheden.
 • Product: eBooks, kennisproducten zoals Fotokaarten en Situatiekaarten of andere fysieke producten
 • Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.

ARTIKEL 2: Toepasselijkheid

 1. De voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten en dergelijke van ‘HeelHollandFotografeert / Mischa de Muynck Fotografie’, ongeacht of deze samenhangen met, dan wel volgen op reeds gedane offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten en dergelijke.
 2. Wijzigingen van of aanvullingen op de voorwaarden dienen door opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd.
 3. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever is uitgesloten voor zover deze in strijd zijn met deze voorwaarden.

ARTIKEL 3: Inschrijven/bevestigen workshops en aankoop producten

Inschrijving voor de door HeelHollandFotografeert te verzorgen workshops kan door de workshop deelnemer plaatsvinden door het aanschaffen van een product of dienst  op één van de websites van HeelHollandFotografeert, door telefonische aanmelding of door aanmelding per e-mail. Zodra de bestelling voldaan is, is de aanmelding afgerond.

HeelHollandFotografeert bevestigt een inschrijving die is gedaan op de wijze als in het voorgaande lid vermeld steeds per e-mail. Door verzending van deze bevestiging komt de overeenkomst met betrekking tot deelname aan de betreffende workshop/aankoop van het product tot stand. De opdrachtbevestiging geeft de (inhoud van de) overeenkomst weer, behoudens tegenbewijs.

ARTIKEL 4: Prijzen van workshops en producten

 1. Bij inschrijving/aankoop via website gelden de prijzen, zoals deze zijn vermeld op de websites van HeelHollandFotografeert ten tijde van de inschrijving.
 2. Bij inschrijving /aankoop door middel van invulling van het contactformulier via internet en verzending per e-mail gelden de prijzen zoals deze ten tijde van de aanmelding op internet zijn vermeld.
 3. In de workshop/product prijzen zijn de kosten voor het cursusmateriaal inbegrepen, tenzij anders is vermeld.
 4. Als op een workshop/product BTW van toepassing is, zijn vermelde prijzen inclusief BTW.
 5. Prijzen kunnen op grond van onvoorziene omstandigheden worden aangepast.
 6. Prijzen zullen worden aangepast bij wijzigingen in het BTW-regime en/of de hoogte van de geldende BTW-tarieven.

ARTIKEL 5: Betaling

 1. Na inschrijving voor een workshop of aankoop van een product zoals vermeld in artikel 3 zal er op de afgesproken termijn een factuur verzonden worden. De cursisten heeft ook de mogelijkheid om bij bestelling direct de betaling te voldoen.
 2. Betaling door de opdrachtgever/workshop deelnemer dient te geschieden binnen de op de gestelde termijn van de factuur.
 3. Bij het niet tijdig betalen van het verschuldigde workshopbedrag, vervalt het recht op deelname. Indien de opdrachtgever/workshop deelnemer niet dan wel niet tijdig betaalt, zijn de daaruit voor HeelHollandFotografeert voortvloeiende kosten voor rekening van de opdrachtgever/workshop deelnemer. Onder deze kosten zijn begrepen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, zoals de kosten van sommatie, incasso, raadsman/advocaat. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag.
 4. Indien voor aanvang van de workshop niet de volledige betaling van de workshopprijs door HeelHollandFotografeert is ontvangen, dan is de workshop deelnemer niet gerechtigd aan de workshop deel te nemen. Dit ontslaat de opdrachtgever/workshop deelnemer ontslaat overigens niet van de verplichting tot betaling van de volledige workshopprijs plus eventueel bijkomende kosten.

ARTIKEL 6: Verplaatsing data workshop door HeelHollandFotografeert

Een workshop kan tot 24 uur voor het afgesproken tijdstip worden verplaatst naar een andere datum. Dit zal echter alleen gebeuren vanwege weersomstandigheden of onvoorziene omstandigheden. Indien de cursus/workshop verzet wordt, krijgt de deelnemer een tegoedbon die recht geeft op deelname op een toekomstige datum. Uitzonderingen hierop zijn de fotoreizen. Deze gaan altijd door zodra het minimum aantal deelnemers bereikt is.

ARTIKEL 7: Annulering door de workshop deelnemer

 1. Kosteloze annulering door de workshop deelnemer van de overeenkomst ter zake een workshop is uitsluitend mogelijk tot uiterlijk dertien (13) weken voor de geplande workshop. Uitzonderingen hierop zijn de fotoreizen (zie artikel 7.5).
 2. Bij annulering tot dertien (13) weken voor de workshop worden er geen extra kosten in rekening gebracht en kan de aanmelding naar een toekomstige datum verschoven worden. Bij annulering vanaf dertien (13) weken tot zes (6) weken voor de workshop zal 25% van het verschuldigde workshop bedrag als annuleringskosten in rekening worden gebracht.
  Bij annulering vanaf zes (6) weken tot twee (2) weken voor de workshop zal 50% van het verschuldigde workshop bedrag als annuleringskosten in rekening worden gebracht. Bij annulering binnen twee (2) weken voor de workshop zal 75% van het verschuldigde workshop bedrag als annuleringskosten in rekening worden gebracht.
 3. Annulering door de workshop deelnemer van de workshop na aanvang van de workshop is niet mogelijk.
 4. Fysieke producten gekocht via de websites van HeelHollandFotografeert kunnen, zonder opgaaf van reden, binnen 14 dagen retour gezonden worden. Een retour dient wel eerst aangemeld te worden via het contactformulier. Uitgesloten hiervan zijn fysieke producten die op maat gemaakt zijn.
 5. Als je een aanmelding voor een fotoreis wilt annuleren is het onderstaande van toepassing:
  – Annulering tot 26 weken voor vertrekdatum: geen restitutie. In dit geval is er geen uitzondering van toepassing.
  Wij raden aan een annuleringsverzekering af te sluiten bij een verzekeraar
 6. Het boeken van een online cursus of training is onherroepelijk. Na betaling heeft de cursist direct toegang tot de lesstof en is het niet mogelijk om te annuleren.

ARTIKEL 8: Verhindering van workshop deelnemer

Indien een workshop deelnemer verhinderd is deel te nemen aan de workshop (denk bijvoorbeeld aan ziekte), is vervanging door een andere deelnemer mogelijk, mits de vervanger uiterlijk 2 uur voor de workshop wordt aangemeld bij HeelHollandFotografeert per e-mail. Voor deze vervanging is workshop deelnemer geen extra kosten verschuldigd.

ARTIKEL 9: Annulering door HeelHollandFotografeert

HeelHollandFotografeert behoudt zich het recht voor de workshop te annuleren tot uiterlijk 24 uur voor de workshop. De opdrachtgevers/workshop deelnemer worden hieromtrent onverwijld op de hoogte gesteld.

Alleen in uitzonderlijke gevallen, zoals extreme weersomstandigheden, verboden door overheden en overmacht, kan HeelHollandFotografeert workshops binnen de laatste 24 uur annuleren.

HeelHollandFotografeert zal het door de opdrachtgever/workshop deelnemer betaalde cursusgeld restitueren. Indien mogelijk biedt HeelHollandFotografeert de opdrachtgever/workshop deelnemer een alternatief aan. Indien de opdrachtgever/workshop deelnemer hiervan gebruik maakt wordt het workshop bedrag niet gerestitueerd. Uitzonderingen hierop zijn de fotoreizen.
HeelHollandFotografeert behoudt zich het recht de fotoreis tot uiterlijk 6 weken te annuleren.


ARTIKEL 10: Aansprakelijkheid

 1. HeelHollandFotografeert is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door of verband houdt met deelname aan een workshop van HeelHollandFotografeert of de annulering van de workshop door HeelHollandFotografeert, tenzij aan HeelHollandFotografeert opzet of grove schuld kan worden verweten.
 2. Indien HeelHollandFotografeert op enig moment ondanks het bepaalde in lid 1 wel aansprakelijk is voor enige schade, dan zal deze beperkt zijn tot maximaal het factuurbedrag. Indirecte schade wordt niet vergoed.

ARTIKEL 11: Intellectueel eigendom

Het verstrekte workshopmateriaal wordt eigendom van de opdrachtgever/cursist. De rechten van het intellectuele eigendom met betrekking tot de workshop, het workshopmateriaal en eventuele overige stukken/producten met betrekking tot de workshop worden door HeelHollandFotografeert voorbehouden.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van HeelHollandFotografeert is de opdrachtgever/workshop deelnemer niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte workshop materiaal te openbaren, te exploiteren of, op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen.

ARTIKEL 12: Vervanging docent of trainer

HeelHollandFotografeert is te allen tijde gerechtigd een docent of trainer, door haar met de uitvoering van de workshop belast, te vervangen door een andere docent of trainer.

ARTIKEL 13: Toepasselijk recht

Op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen en dergelijke van HeelHollandFotografeert en overeenkomsten tussen HeelHollandFotografeert en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen die tussen partijen ontstaan naar aanleiding van een offerte, algemene aanbieding, (rechts) handeling, overeenkomst en dergelijke, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of naar aanleiding van overeenkomsten die hieruit voortvloeien, worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter in Nederland, tenzij de wet anders voorschrijft.